Facebook
Общински исторически музей
Царево

„Късноантична и средновековна крепост" - гр. Ахтопол

   Град Ахтопол има най-богата антична и средновековна история от селищата в Царевска община. На неговата територия се откриват следи от селище обитавано още през бронзовата и ранножелязната епоха. Има културни напластявания от VІ-І в.пр.Хр. Намерените в Ахтопол два надписа на старогръцки език, говорят ясно за значението на града през V-ІV в.пр.Хр. Те показват, че към края на V в.пр.Хр. на това място е съществувала атинска колония. Античният град, с удобно пристанище, има интензивен живот  и през късноримския период.

 

 

   В края на V - началото на VIв. Ахтопол е укрепен с мощна крепостна стена. Изграждането й се свързва с Великото преселение на народите. Общата заградена площ е около 5 дка. и съвпада с голяма част от съвременния град. Крепостната стена на места е с дебелина от 2 до 3,30м., заедно с допълнителното укрепление. По всяка вероятност стената е била висока от 8 до 10 м., а главната порта се е намирала на  югозападната страна. 

 

 

   През Средновековието са достроени две огледални на външните вътрешни кули, като по този начин е бил оформен окончателно архитектурният облик на порталния проход. Интересно е да се отбележи, че най-близките аналогии на така изградената порта на Ахтопол се откриват в ранносредновековните български градове Плиска, Преслав и Дръстър, което е свидетелство за голямото значение на Ахтопол в очите на владетелите на Първо българско царство.Обектът е археологическа недвижима културна ценност с национално значение.