Facebook
Общински исторически музей
Царево

Археологически обекти

   „Късноантична и средновековна крепост гр.Ахтопол”

 

   Градът Ахтопол има най-богата антична и средновековна история от селищата в Царевска община. На неговата територия се откриват следи от селище обитавано още през бронзовата и ранножелязната епоха. Има културни напластявания от VІ-І в.пр.Хр. Намерените в Ахтопол два надписа на старогръцки език, говорят ясно за значението на града през V-ІV в.пр.Хр. Те показват, че към края на V в.пр.Хр. на това място е съществувала атинска колония. Античният град, с удобно пристанище,има интензивен живот  и през късноримския период. В края на V - началото на VIв.Ахтопол е укрепен с мощна крепостна стена. Изграждането й се свързва с Великото преселение на народите. Общата заградена площ е около 5 дка. и съвпада с голяма част от съвременния град.Крепостната стена на места е с дебелина от 2 до 3,30м., заедно с допълнителното укрепление. По всяка вероятност стената е била висока от 8 до 10 м., а главната порта се е намирала на  югозападната страна. В сегашно време са запазени отделни участъци  с дължина до 7-8 м. През Средновековието са достроени две огледални на външните вътрешни кули, като по този начин е бил оформен окончателно архитектурният облик на порталния проход. Интересно е да се отбележи, че най-близките аналогии на така изградената порта на Ахтопол се откриват в ранносредновековните български градове Плиска, Преслав и Дръстър, което е свидетелство за голямото значение на Ахтопол в очите на владетелите на Първо българско царство.Обектът е археологическа недвижима културна ценност с национално значение.

 

 

   „Укрепен владетелски дом“, с. Синеморец

 

   Разположен е на естествено възвишение до устието на река Велека. Този обект представлява тракийски владетелски дом, защитен с оградна стена и кула. Откритите археологически материали– гръцка и тракийска керамика, монети и пр. показват, че той е обитаван през Късноелинистическата епоха –ІІ в.пр.Хр. Предполага се, че тук е живял, заедно със семейството си, местен тракийски владетел, който е контролирал добива и търговията на рудата в Странджа. Без да бъде сериозно разрушаван домът е просъществувал до началото на І в.пр.Хр., когато до външната стена на кулата, е заровено откритото през 2012 г. монетно съкровище от 199 сребърни тетрадрахми.

 

По–късно, през османския период (ХVІІІ-ХІХ в.), върху останките му е построена сграда.В непосредствена близост, през 2006г., е проучен единот най-богатите гробове в Европа от IIIв.пр. Хр.,с над 180 златни и 30 сребърни украси. Владетелският дом в с. Синеморец е археологическа недвижима културна ценност с национално значение.

 

 

   „Укрепен владетелски дом“- с. Бродилово

 

   Разположен е на естествено укрепено място, над долината на река Велека. Обитаван е през II – I в. пр. Хр. от местен парадинаст. Домът е унищожен  от пожар, вероятно по времето на войните между Рим и МитридатVI, които се водят в тази част на Балканите. По това време се сформира и едно от най-мощните тракийски царства – това на астите, чиято история без съмнение е свързана с археологическия обект.Огромното количество стенни мазилки, които са се срутили в помещенията, са ги консервирали в продължение на 2200 г.По запазеност този обект може да сеокачествикато своеобразен тракийски  Помпей, погребан не под вулканичната пепел, а под опожарени и рухналистени. Обектът е археологическа недвижима културна ценност с национално значение.